fbpx

2 dubna

Úspěšná inteligence aneb dosáhněte svých cílů

0  comments

Synonymem inertní inteligence je inteligence nevšímavá, lhostejná a chladná. Poukazuje na to, že nevede k žádné činnosti vědomě směřující k cíli. Vrcholem všeho, čeho lidé dokážou dosáhnout prostřednictvím inertní inteligence, jsou možná působivé výsledky jejich testu nebo výborné známky ve škole. Ale přestože si někdo dokáže své znalosti vyvolat, a dokonce jimi umí i argumentovat, to nezaručuje, že ví co s nimi dělat a jak jich prakticky využít. K této inertní inteligenci je třeba přihlížet jen do té míry, do jaké souvisí s kvalitou, na níž v životě skutečně záleží a kterou nazýváme úspěšná inteligence.

Úspěšná inteligence je druh inteligence, kterou používáme k dosažení důležitých cílů. Úspěšní, podle vlastních kritérií nebo kritérií okolí, jsou ti, kteří dokázali získat, rozvinout a využít celou škálu intelektových schopností, místo aby se spolehli jen na statickou vnitřní inteligenci, která je vysoce vyzdvihována hlavně ve školství.

Úspěšní lidé mohou, ale také nemusí uspět při různých inteligenčních testech. Protože znají své silné a slabé stránky. Staví na svých silných stránkách, kterými zároveň kompenzují a korigují své nedostatky. A o to přesně jde. Uvědomují si, že nikdo není dobrý ve všem. Přece ani Einstein, Lincoln a mnoho dalších významných osobnosti nebylo. Zamysleme se nad tím, že obecný IQ faktor přestane hrát nějakou úlohu. Je velmi důležité, abychom se hned nesabotovali, pokud nedosáhneme nejlepších výsledků v IQ testech. Nemějme předsudky, že pokud v životě chceme něčeho dosáhnout tak to bude jen díky IQ testu. Je třeba si uvědomit, že tak, jako špatné výsledky v testu nevylučují budoucí úspěch, dobré výsledky ho ani zdaleka nezaručují. Je pravda, že na vysokém počtu získaných bodů v testu není nic špatného. Někteří se však umí natolik zamilovat do své inteligence, že zapomínají rozvinout i ostatní schopnosti, které úspěšná inteligence od každého z nás vyžaduje.

Typ inteligence, který všichni potřebujeme při dosahování důležitých životních cílů, jak již bylo zmíněno, se nazývá úspěšná inteligence. Disponují jí lidé, kteří si uvědomují, že to, na čem skutečně záleží, není inertní, ale úspěšná inteligence. Tuto inteligenci představuje kombinace analytických, tvůrčích a praktických schopností. Klasické inteligenční testy se uvedenými charakteristikami vůbec nezabývají. Proto jsem přesvědčena, že právě využití úspěšné inteligence je pro život člověka v tvrdé realitě současného světa nejcennější. A právě proto by náš nejvyšší cíl měl spočívat v pochopení a zvyšování vlastní inteligence. Což znamená naplno realizovat intelektové možnosti, které jsou skryty v každém z nás.

83

Abychom se i my stali úspěšně inteligentními, měli bychom následovat a brát si příklad z lidí, kteří jimi opravdu jsou…

  • Úspěšně inteligentní lidé se dokážou vzepřít negativním očekáváním. A to i tehdy, když jsou automatickým důsledkem špatných výsledků v IQ nebo podobných testech. Nedovolí nikomu, aby je svým míněním odradil od sledování vlastních cílů. Najdou si svou vlastní cestu a kráčejí po ní s vědomím, že překonávání překážek, na které určitě narazí, je součástí výzvy pokračovat dál.
  • Nemají chabé mínění o vlastní výkonnosti a jsou nezávislí. Do naší cesty se staví negativní očekávání druhých — jejich nakažlivost nás může postupně okrást i o poslední možnost dopracovat se k úspěchu. Jenže, úspěšně inteligentní lidé jsou samostatní a výkonní. Jejich postoj k řešení problémů lze vyjádřit dvěma slovy: „dokážu to“. Uvědomují si, že hranice toho, co mohou uskutečnit, bývají často vsugerované a jen málokdy se shodují se skutečnými hranicemi možností. A také jsou nezávislí. Při řešení úloh, neočekávají, že za ně někdo jiný převezme odpovědnost.
  • Úspěšní inteligentní lidé aktivně vyhledávají vhodný vzor. Během svého života jich mohou mít i několik, přičemž jejich vlastní úspěch představuje kombinaci nejlepších vlastností. Tito lidé své modely otrocky nekopírují, ale spíše budují svou vlastní neměnnou identitu. Pozorují také lidi, kteří selhali, snaží se zjistit, proč selhali, aby mohli postupovat jinak.
  • Úspěšně inteligentní lidé vyhledávají motivaci. Je úplně jedno, jaký má člověk talent, když mu chybí motivace využít ho. Při dosahování úspěchu je motivace téměř v každém prostředí přinejmenším tak důležitá jako intelektové schopnosti. Někteří lidé hledají motivaci ve vnějších zdrojích například uznání kolegů, touha po přesazení, jiný ji však nacházejí ve vnitřních zdrojích, jako je vlastní uspokojení z dobře vykonané práce. Abyste v životě uspěli, musíte chtít uspět. A proto je potřeba si zapamatovat, že ne každé prostředí dokáže zajistit dostatek motivace. I proto jsou často nuceni hledat vlastní cesty, jak motivaci neztratit. Obecně platí, že motivace vycházející ze vnitř je s ohledem na úspěch pravděpodobně žádanější, protože vnější motivace bývá krátkodobá. Když postupně z množství vnějších motivačních zdrojů ubude nebo přestanou fungovat, motivace snadno pomine. Zato vnitřně motivovaní lidé si svou motivaci uchovají bez zřetele na výšku vnějších odměn.
  • Úspěšní inteligentní lidé dokážou být adekvátně vytrvalí. Jednou z jejich běžných vlastností je právě vytrvalost. Uvědomují si, že úspěch může následovat jen po dlouhém řetězci zklamání a selhání. Nic méně, když je jim nad slunce jasné, že jejich úsilí nikam nevede, vědí, že nastal čas na ústup.
  • Těží ze svých schopností. Tito lidé našli řešení v přezkumu života, kde vyzkoušeli mnoho uplatnění, až zakotvili v oboru, ve kterém našli nejlepší předpoklady, aby vynikli. Protože znají své silné stránky a umějí na nich stavět.
  • Zaměřují se na výsledek. Naše okolí nás hodnotí zejména podle výsledků, které svým úsilím vyprodukujeme. Úspěšně inteligentní lidi samozřejmě zajímá i proces, ale vždy s ohledem na konečný produkt, jednoduše řečeno chtějí vidět výsledky.

Výkonnostní testy měří úroveň našich znalostí. Důležitější jsou však naše znalosti, které je třeba ocenit. Je naprosto nepochopitelné, proč klademe tak velký důraz na test, který měří, na co si v konkrétní chvíli dokážeme nebo nedokážeme vzpomenout. Naše IQ ztělesňují výsledky, kterých jsme dosáhli v různých testech v různých obdobích našeho života.

Inteligence nám představuje naše skutečné možnosti. Ale naše úspěšná inteligence nám naznačuje, že můžeme dosáhnout něčeho skutečně významného. Ona dělá rozdíl mezi těmi, kteří jen něčeho dosáhnou a těmi, kteří vyniknou.

 


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center