fbpx

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

[vc_row][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Milí zákazníci,

věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných v rámci služeb www.svetuspesnych.cz (dále jen „Web“) provozované společností Svět Úspěšných s.r.o., IČO: 04575440, se sídlem Nad malým mýtem 615/4, Braník, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250010 (dále jen „Provozovatel“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte email podpora@svetuspesnych.cz.

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Služba, jenž se zpřístupní na základě registrace uživatele, je založená na poskytování a prodeje produktů a služeb Provozovatelem. Za tímto účelem mají všichni uživatelé zřízený uživatelský účet, do kterého je nutné vkládat identifikační a kontaktní údaje. Uživatelé mají možnost dobrovolně vkládat i jiné údaje. Bez údajů povinných k provozu Služby však Služby není možné poskytovat, neboť spočívají buď v dodání digitálního obsahu určitému uživateli či jde o služby poskytovanou konkrétním osobám.

Osobní údaje tak zpracováváme, abyste mohli Web využívat a poptávat skrze něj obsah a služby nabízené Provozovatelem.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování Služby jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při:

 • vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností,
 • archivování.

Našim Zákazníkům a Uživatelům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon při poskytování Služeb, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení.

2. Jaké údaje zpracováváme?

U Zákazníka i Uživatele zpracováváme identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje nutné pro plnění zákonných povinností (např. pro vedení účetnictví) a údaje o plnění vzájemných smluv, resp. užívání Služeb (tedy i elektronickou identifikaci prokazující Váš souhlas s obchodními podmínkami v podobě časových razítek, které mohou zahrnovat Vaši IP adresu).

3. Od koho osobní údaje dostáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte a které jsou vyvolány Vaší činností v rámci Webu. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

4. Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím Webu www.svetuspesnych.cz  a registračních a objednávkových formulářů v nich obsažených.

Vaše osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme osobní údaje takovým způsobem, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromého a osobního života.

5. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

 • Účet

Osobní údaje vložené v Účtu si ponecháváme po dobu jeho existence, tzn. dokud je jedna strana nezrušení.

Poté je uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči Provozovateli, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám. V této souvislosti Provozovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, sídlo/bydliště, datum narození) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o užívání Webu včetně časových razítek prokazujících, že jste s námi uzavřel smlouvy (její obsah, informace o jejím plnění), resp. o nákupu Obsahu či čerpání Služeb.

 • Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Příslušné předpisy mohou stanovit lhůty jinačí.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě Vaší žádosti, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

6. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů,
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců,
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

 1. požádat nás o vysvětlení,
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

7. Jaká Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky ochrany

8. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní  údaje mohou být předány orgánům veřejné správy, v případě, kdy je to vyžadováno právními předpisy či relevantními rozhodnutími těchto orgánů.

Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele:

 • Patrik Šimon, IČO: 03938212 (správa zákaznických dat)
 • Playtime Consulting, s.r.o., IČO: 01464272 (lektoring)
 • Jindra Smejkalová, IČO: 49735179, (účetní služby)
 • SmartSelling a.s., IČO 29210372 (e-mailing a další služby)
 • Další lektoři zapojení do lektorských aktivity, kteří se mění v průběhu času

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>

Privacy Preference Center