fbpx

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Svět Úspěšných s.r.o., IČO: 04575440, se sídlem Nad malým mýtem 615/4, Braník, 147 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 250010 (dále jen „Provozovatel“)

pro užívání služby poskytované Provozovatelem, která umožňuje přístup k produktům a službám a jejich nákup prostřednictvím internetové stránky www.svetuspesnych.cz . Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na užívání Služby fyzickými nebo právnickými osobami registrovanými na stránkách www.svetuspesnych.cz (dále jen „Uživatelé“)

(dále jen „Obchodní podmínky“).

Podmínky ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí těchto podmínek a dostupné zde.

 

1. PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

1. Provozovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje Uživatelům využít Službu za účelem poskytnutí a prodeje produktů a služeb.

 

2. SLUŽBA

1. Provozovatel v rámci Služby nabízí na webové stránce www.svetuspesnych.cz webovou platformu (dále jen „Web“), jejímž prostřednictvím budou mít uživatelé možnost vytvoření účtu po jehož založení se jim zpřístupní obsah v podobě e-Booků, instruktážních, motivačních a dalších videí, odborných článků a další (dále jen „Obsah“). Dále se jim zpřístupní možnost rezervace a objednávky služeb (např. odborných kurzů a školení) (dále jen „Služby“).

2. Uživatelé se pro účely získání Obsahu a Služeb musí zaregistrovat postupem uvedeným v článku 3 těchto Obchodních podmínek.

3. Uživatelům může být Obsah a Služby poskytován od chvíle jejich úspěšné registrace dle článku 3 těchto Obchodních podmínek.

 

3. REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká dokončením registrace Uživatele na registrační stránce www.svetuspesnych.cz .

2. Pokud se jako Uživatel registruje fyzická osoba, je nutné, aby v den registrace dovršila alespoň věku 18 let.

3. Při registraci Uživatel povinně vyplní následující údaje:

  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Přístupové údaje (heslo a uživatelské jméno)
  • Jméno a příjmení
  • Heslo
  • Potvrzení hesla

4. Pokud Uživatel nevyplní některý z povinných údajů, bude tento údaj automaticky zvýrazněn a bez jeho vyplnění není možné pokračovat dále v registraci.

5. Uživatel může dobrovolně vyplnit při registraci následující údaje:

  • (Odkaz na Facebookový profil, LinedIn, Instagram, Twitter…)
  • Veškeré údaje, které Uživatel při registraci uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím svého uživatelského účtu (dále jen „Účet“). Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.
  • Při registraci Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a to zaškrtnutím pole „Potvrzení registrace souhlasím s podmínkami užívání“ Bez udělení tohoto souhlasu nelze dále pokračovat s registrací.

6. O úspěšné registraci a uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při registraci.

7.  Uživatel využívá Službu výhradně prostřednictvím svého vlastního Účtu. Účet je Uživateli vytvořen po úspěšném dokončení registrace.

8. Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Uživatel uvedl při registraci. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit. Uživatel je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům. Uživatel odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Uživatele co nejdříve své přístupové údaje změnit.

9. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Uživatele vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

10. Součástí Účtu je profil Uživatele obsahující informace o Uživateli (dále jen „Profil“). Profily Uživatelů a údaje na nich uváděné jsou přístupné výhradně registrovaným Uživatelům a Provozovateli. Kontaktní informace Uživatelů uvedené v odst. 3.3 těchto Obchodních podmínek nejsou v Profilu zobrazovány ostatním Uživatelům, a jsou přístupné výhradně Provozovateli.

11. Uživatel je oprávněn údaje uvedené ve svém Účtu kdykoli upravit, změnit, a v případě dobrovolně uváděných údajů dle čl. 3.5 těchto Obchodních podmínek je též smazat.

12. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu. Provozovatel jej zruší bez zbytečného odkladu.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo Účet Uživatele kdykoli zrušit, a to i bez udání důvodu, s důsledky stanovenými dále těmito Obchodními podmínkami. Uživateli v souvislosti se zrušením Účtu Provozovatelem nevznikají žádné nároky mimo těch výslovně uvedených v těchto Obchodních podmínkách.

14. Uživatel bere na vědomí, že Účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

15. Náklady na zajištění přístupu k Webu, Obsahu či Službám (zejména poplatky za internetové připojení) nese Uživatel.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

1. Uživatel se zavazuje využívat Službu výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoli jiným účelům (např. reklamním) nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se potom především zavazuje, že

  • nebude při užívání Služby nebo v důsledku užívání Služby zasahovat do práv třetích osob, Provozovatele nebo ostatních Uživatelů,
  • nebude neoprávněně zasahovat do Webu, ani Obsahu, a nebude se pokoušet získat přístup k Obsahu jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do Webu, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn,
  • bude dodržovat licenční podmínky Obsahu,
  • bude dodržovat příslušné právní předpisy.

2. Uživatel je oprávněn využívat Účet výlučně samostatně, to znamená, že především nesmí zpřístupnit Účet třetí osobě, nebo bez výslovného písemného souhlasu Provozovatele poskytnout třetí osobě zčásti ani zcela své oprávnění využívat Web.

3. Uživatel nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu, nehledě na to, zda ji činí Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

1. Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Web a/nebo Obsah byl dostupný a funkční. Uživatel však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Web a/nebo Obsah nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Webu a/nebo Obsahu.

2. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny obsahu Webu, přidávat nebo odebírat nabídku Obsahu a Služeb a jejích součástí.

 

6. OBSAH

1. Obsahem jsou typicky materiály v podobě e-Booků, instruktážních, motivačních a dalších videí, odborných článků.

2. U Obsahu je uveden jeho specifikace a cena a další relevantní skutečnosti. Některý Obsah může být zpřístupněn bezplatně.

3. Obsah bude zpřístupněn způsobem uvedený u Obsahu, typicky v podobě možnost stažení na hardware Uživatele, či zpřístupněním v rámci Webu a Účtu (např. videa).

4. Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně souhlasí s tím, aby mu byly Obsah poskytovány ještě před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby podle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), (srov. ustanovení § 1829 písm. l) Občanského zákoníku).

5. Podmínky užití Obsahu se řídí čl. 8 těchto Obchodních podmínek.

 

7. SLUŽBY

1. Obsahem Služeb jsou typicky přihlášky na kurzy nabízené skrze Web, kdy rezervace Služby probíhá uhrazením ceny skrze příslušnou platební bránu.

2. U Služby je uveden její obsah, termín a cena a další relevantní skutečnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách bude Provozovatel Uživatele včas informovat a s možností účasti na následujících termínech či vrácení ceny.

3. Storno je nutné uplatnit e-mailem na adresu [info@svetuspesnych.cz], kdy dojde k vrácení uhrazené ceny podle doby, kdy bude storno doručeno Provozovateli.

4. 100 % vrácení ceny při doručení storna do 14 dní od obdržení ceny, storno však nemůže být učiněno méně jak 48 hodin před začátkem Služby;

  • při provedení rezervace a uhrazení ceny méně jak 14 dní před začátkem Služby, je při doručení storna nejpozději 48 hodin před začátkem Služby poskytnuta sleva 100 % z ceny;
    • Cena bude vrácena do 14 dní od doručení storna dle odst. 7.3 těchto Obchodních podmínek.
    • Při neomluvené neúčasti nedochází k vrácení ceny.
    • Právo odstoupit od smlouvy se též nevztahuje na vstupenky a poukazy na kurzy vztahující se k určitému termínu kurzu (srov. ust. § 1837 písm. j) Občanského zákoníku).

 

8. UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA

1. Obsah i materiály poskytované v rámci Služeb jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „autorský zákon“) či jiným obdobně chráněné statkem (dále jen „Autorská díla“).

2. Provozovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) Autorská díla v podobě, v jaké je dostupná v tom kterém konkrétním čase na internetové stránce www.svetuspesnych.cz.

3. Provozovatel poskytuje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít (licenci) Obsah pouze pro své osobní účely a výslovně vylučuje jejich další rozmnožování, šíření, zejména pak komerční.

4. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu trvání majetkových autorských práv. Licence se poskytuje pro území České republiky. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu. Odměna za licenci dle tohoto článku Obchodních podmínek je obsažena v ceně za Obsah, resp. Službu.

5. Uživatel není oprávněn do Autorských děl jakkoli zasahovat nebo je měnit, spojit je s jiným dílem, zařadit je do díla souborného.

6. Uživatel bere na vědomí, že některý Obsah může být poskytován v režimu videa (či jiného média) spustitelného pouze v rámci Webu, a tedy že neobdrží žádnou kopii

7. Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

8. Tyto podmínky se obdobně použijí i pro užití Webu jako takového, jako počítačového programu zejména co se týče zákazu kopírování, zásahu do Webu a dalších omezení.

 

9. ODPOVĚDNOST

1. Každý Uživatel má oprávnění kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Webu, Účtu, Obsahu či Služeb, zejména v případech, kdy:

  • Účet není dostupný,
  • Obsah není dostupný,
  • nedošlo ke zpracování jakékoli platební operace v rámci Webu, zejména při používání platební brány.

2. Uživatel je výslovně oprávněn obracet se na Provozovatele i v případě problémů s využitím platební brány v rámci Webu. Provozovatel je v tomto ohledu následně oprávněn kontaktovat poskytovatele služby platební brány za účelem řešení případných reklamací uživatelů.

3. Pro kontaktování Provozovatele je možné využít:

  • Emailový kontakt info@svetuspesnych.cz.
  • Telefonní číslo: [+420 724 231 808]
  • Kontaktní formulář  

4. Provozovatel bude Uživatele informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Uživatel využil ke kontaktu.

 

10. ZÁRUKA

1. Provozovatel zaručuje, že žádné plnění jím poskytované na základě těchto Obchodních podmínek neporušuje autorská práva třetích osob či jiná obdobná práva.

2. Provozovatel poskytuje záruku po dobu 2 let od zpřístupnění placeného Obsahu Uživateli a zaručuje, že Obsah je nepoškozen, tedy zejména, že jde o kompletní dokument či video, které je možné otevřít v potřebných přehrávačích a softwaru. Provozovatel však tyto softwarové prostředky nezajišťuje a je na Uživateli si tyto opatřit.

3. Provozovatel vydá Uživateli písemné potvrzení o tom, kdy Uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Uživatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má Uživatel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna (typicky dodáním nepoškozeného souboru), a Provozovatel je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li takový postup možný, může Uživateli žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od dílčí objednávky odstoupit.

5. Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 dnů od jejího uplatnění. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má Uživatel právo na výměnu za bezvadné plnění, nebo může od dílčí objednávky smlouvy odstoupit. Výběr náleží Uživateli. Pokud byla reklamace oprávněná, má Uživateli právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží na adresu Provozovatele, je-li to relevantní).

 

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

1. V případě, že dojde mezi Uživatelem, který je spotřebitelem, a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytnutí Služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel, který je spotřebitelem, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

2. Provozovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

12. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

1. Veškerá komunikace mezi Uživatelem a Provozovatelem bude probíhat prostřednictvím rozhraní Účtu, případně prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

2. Provozovatel: email: podpora@svetuspesnych.cz, telefon +420 724 231 808.

3. Ke komunikaci s Uživatelem budou využity kontaktní údaje, které uvedl při registraci, resp. údaje uvedené v rámci Účtu.

4. Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Účtu nebo prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy.

5. Uživatel a Provozovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Uživatel tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Účtu.

 

13. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Uživatel nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na internetové stránce www.svetuspesnych.cz a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána na jeho kontaktní email uvedený v Účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. Uživatel má právo navrhované změny Obchodních podmínek odmítnout a zrušit svůj Účet.

4. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

5. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

6. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 1.1.2018.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>

Privacy Preference Center