fbpx

2 dubna

Dotace pro podnikatele – španělská vesnice nebo cesta, jak financovat svoje projekty?

0  comments

Dotace – téma, které je hodně diskutované, téma, které pro spoustu lidí není vůbec jasné.

Napadlo vás někdy, že byste si zažádali o dotaci z fondů Evropské unie? Je téma „dotace“ pro vás španělská vesnice a myslíte si, že na nějakou rozumnou částku si mohou sáhnout jen velcí hráči?

O dotacích jsem doposud měla podobné smýšlení. Problematika mi přijde tak komplikovaná, že mám pocit, že běžného podnikatele musí hned odradit. Zároveň se na českém trhu vyskytuje tolik odborníků, kteří vám mohou s žádostí pomoci, jak se v tom tedy orientovat?

Vyzpovídala jsem Martinu Jaloveckou ze společnosti Equica a.s., aby se pokusila toto široké a obsáhlé téma osvětlit i nám laikům. Vydalo by to na několik rozhovorů, ale věřím, že těchto pár otázek vám „DOTACE“ více přiblíží a začnete o nich uvažovat jako o dalších možnostech financování pro vaše podnikání.

woman-687560_960_720

Co byste poradila  podnikateli, který o možnostech čerpání dotace uvažuje, udělat jako první?

Každý, kdo uvažuje o možnosti využití finančních prostředků z EU fondů nebo jiných zdrojů by si nejprve měl odpovědět na otázky:

1) Zda ví jasně, co chce financovat, tedy zda má připraven nějaký podnikatelský záměr.
2) Zda má vlastní prostředky na tzv. „spolufinancování“ projektu.
3) Zda se mu dotace vůbec vyplatí.

Je totiž potřeba si uvědomit, že dotace nepokrývá veškeré náklady projektu. Pro ilustraci, v současném dotačním období se podíl dotace pohybuje podle velikosti podniku a podle typu dotace nejčastěji někde mezi 25 – 75 %, přičemž vyšší podíl bývá spíše výjimkou.

Dále je potřeba si uvědomit, že čerpání dotace znamená dodržovat nejrůznější pravidla ať už při výběru dodavatelů, kdy musím soutěžit, při zveřejňování informací o projektu (pravidla publicity), vykazování zaměstnanců na projektu, účetních dokladů apod. až po zajištění tzv. udržitelnosti projektu, kdy po dobu až pěti let musím zachovat výstupy projektu např. v podobě pořízeného majetku (budova, SW řešení apod.).

Tato náročná administrativa a zátěž však nemusí být pro podnikatele nutně noční můrou, protože starost o „papíry“ a komunikaci s poskytovatelem dotace za něho může řešit externí dotační firma a její specialisté.

Jaké otázky je potřeba na začátku si položit a zodpovědět?

Z mého pohledu je alfou a omegou odpověď na otázku: Na co chci vlastně dotaci využít? Jak chci prostřednictvím dotace zlepšit svoje podnikání? A pokud mám nápad, tak je potřeba ho sepsat do podnikatelského záměru.

Podnikatelský záměr může být jen jednoduchá A4 nebo rozpracovaný několikastránkový dokument. Ať už v prvním kole zvolím jakýkoli formát, výsledkem by měla být odpověď na otázky: čeho chci dosáhnout, jakými prostředky/činnostmi, kolik na realizaci budu potřebovat zdrojů lidských, finančních a materiálních, co bude výsledkem a jak jsem schopna výsledek udržet a díky němu dál rozvíjet předmět svého podnikání.

A pokud si nejsem jistá, zda mám podnikatelský záměr dobře uchopený a financovatelný, mohu se obrátit na experty, kteří umí poskytnout zpětnou vazbu a případně pomoct s doladěním mého podnikatelského záměru.

keyboard-824317_960_720

Doporučila byste nějaké dostupné zdroje, kde získat základní informace?

Souhrn všech podstatných informací k EU dotacím lze najít na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR na www.dotaceeu.cz, kde je v provozu i bezplatná infolinka Eurofon – 800 200 200. Tyto stránky slouží také jako rozcestník pro  jednotlivé operační programy, pokud se v nich zpočátku úplně neorientuji. Takže tyto stránky zcela doporučuji, protože na nich podnikatel najde veškeré informace k dotacím a jejich podmínkám, pozvánky na informační semináře atd.

Dále samozřejmě existují stránky pro jednotlivé operační programy. Zkušení čerpatelé vědí, že dotace na tzv. měkké dotace podporující rozvoj lidských zdrojů z hlediska vzdělávání, uplatnění na trhu práce, realizaci preventivních opatření a programů apod. lze najít na stránkách www.esfcr.cz, které obsahuje kompletní informace k Operačnímu programu Zaměstnanost spravovanému Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Dotace pro podnikatele spravuje Agentura Czechinvest a veškeré informace jsou k dispozici na www.czechinvest.org a na bezplatné lince 800 800 777.

Dotace na výzkum, vývoj a vzdělávání spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a potřebné informace jsou na www.msmt.cz.

Z těch nejvíce žádaných dotačních zdrojů bych ještě zmínila Integrovaný regionální operační program spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj, který je dostupný na již zmíněných stránkách www.dotaceeu.cz, Operační program Praha – pól růstu je dostupný na www.prahafondy.eu či Operační program Životní prostředí na www.opzp.cz.

Jaké oblasti jsou v nejbližší době podporované?

V oblasti dotací pro podnikatelské subjekty jsou podporovány především projekty zaměřené na rozvoj podniku a zvyšování konkurenceschopnosti na českém i evropském trhu. Jedná se tedy o inovační projekty, projekty na budování infrastruktury a podmínek pro inovace, spolupráce na vývoji a výzkumu s výzkumnými a vzdělávacími institucemi a vývoj ICT řešení.

Současně si evropské dotace kladou za cíl podporovat vznik nových podniků, investice do podnikových nemovitostí, úspory energie, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, podnikový marketing a poradenství.

Jak jste ale sama uvedla na začátku, systém evropských dotací může být pro laika velmi komplikovaný, proto vždy doporučuji neomezovat se pouze na výše uvedené obecné zaměření podpory a vyhledat odborníka, který je na základě konkrétních potřeb a cílů podnikatele schopen vyhledat vhodný dotační zdroj i nad rámec výše popsaných oblastí.

Jsou pro dotační výzvy nějaké podmínky (místo podnikatele, místo sídla firmy…) ?

Velmi častým omezením pro čerpání dotací je místo realizace projektu. Evropská unie vyhodnotila hl. město Prahu jako bohatý region, který již nepotřebuje tak masivní podporu jako zbytek České republiky a omezuje mnoho svých dotačních programů na realizaci mimo Prahu. To ale neznamená, že si podnik se sídlem v Praze nemůže sáhnout na dotaci. Pokud chce pražská firma využívat dotace z EU, doporučuji projekt realizovat v mimopražské pobočce/provozovně. Ačkoli se jedná o „velmi časté omezení“ pro čerpání dotací, nejde nutně o pravidlo. Také v této oblasti platí, že odborník na evropské dotace dokáže vyhledat i takové zdroje, které tento limit nemají.

Dalším omezením pro podnikatele je velikost podniku a roční obrat. V aktuálním období EU dotací je podpora primárně směřována do malých a středních podniků. Tomu odpovídá i výše podpory, kdy malý podnik dosahuje té nejvyšší podpory od 45 % až 85 %, střední podnik od 35 % výše a velký podnik, pokud není vysloveně vyloučen, nejčastěji kolem 25 %.

Určitým omezením jsou i podporovaná témata. V současném programovém období již není podporován např. cestovních ruch. Praxe, kdy v minulém období bylo možné stavět nejrůznější golfové resorty, sportovní haly, hotely apod., je dávno pryč a někdy je velmi těžké podnikatelům vysvětlit, že toto již opravdu není možné.

accountant-1238598_960_720
Mohla byste, prosím, uvést jaké jsou aktuální termíny pro podávání žádostí?

V současné době bylo zahájeno nové programové období 2014 – 2020, které bude probíhat až do roku 2022 (platí zde pravidlo n+2). To však neznamená, že je vhodné s podáním žádosti o dotaci váhat. Samotný proces podání žádosti až tak náročný a zdlouhavý není, ale správná definice projektu na straně podnikatele, jeho prosazení v rámci podniku a zajištění potřebných podkladů může jistou dobu trvat. Navíc samozřejmě balík připravených peněz je omezen a vždy platí „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ 🙂

Termíny podání žádostí se pohybují od 3 měsíců od vyhlášení výzvy až po několik let, tzv. kontinuální výzvy, které jsou otevřeny až do roku 2020 (nebo do vyčerpání finančního objemu).

Orientační harmonogramy vyhlašování jednotlivých výzev jsou zveřejňovány přibližně na rok dopředu, na jejich základě pak jsou již zveřejňovány samotné výzvy na konkrétní podporovanou oblast. Harmonogramy výzev jsou zveřejněny pod jednotlivými operačními programy anebo na centrální adrese k dotacím www.dotaceeu.cz.

Můžete popsat průběh žádání? 

Jak již bylo několikrát řečeno, nejprve je potřeba si připravit podnikatelský záměr a v něm logicky a strukturovaně popsat a zdůvodnit svou projektovou ideu včetně finančního plánu a rozpočtu. Druhým krokem je nalezení příslušného dotačního programu a v něm konkrétní oblasti podpory. Ve třetí fázi žadatel vyčká na otevření vhodné výzvy, do které pak napasuje svůj podnikatelský záměr (pokud již není výzva vyhlášena) a předloží žádost o dotaci.

Novinkou pro celé dotační období 2014 – 2020 a všechny operační programy je podávání žádostí pouze v elektronické podobě a prostřednictvím jednoho informačního systému – MS 2014+. To mimo jiné znamená, že podnikatel musí mít tzv. elektronický podpis, případně může celou administraci svěřit externí společnosti na základě plné moci. Odhadnout délku tohoto období lze těžko. Může jít o týdny až měsíce. Záleží, jak moc dobře je podnikatel na čerpání připraven.

Po odevzdání žádosti následují dvě kola hodnocení žádosti a předložených podkladů. V prvním kole se kontroluje formální správnost žádosti (zda byly předloženy všechny potřebné „papíry“) a soulad se zněním výzvy, tzv. kontrola přijatelnosti. Pokud žadatel projde tímto kolem, je jeho žádost postoupena k věcnému hodnocení, které zpravidla provádí 2 nezávislí experti.  Celý proces hodnocení může trvat až 7 měsíců, na jeho konci je uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, pokud byl žadatel úspěšný. Smlouva vymezuje podmínky čerpání dotace včetně sankcí a krácení dotace při porušení pravidel. Podnikatel může projekt realizovat až po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, kdy má jistotu získání dotace. Možný je ale také model, kdy podnikatel podá žádost a s realizací začne ještě před jejím schválením. Je zde samozřejmě určité riziko neschválení dotace či jejího krácení, ale je na zvážení každého, zda toto riziko podstoupí, nebo si raději počká.

Co se týče realizace projektu a jeho financování, nejčastěji probíhá zpětně (ex post) po ukončení dílčí etapy projektu. To znamená, že podnikatel si realizaci projektu „předfinancuje“ a na konci jasně daného období si nechá zpětně proplatit vzniklé výdaje. Zpětně mu je vrácen jen daný podíl dotace. Pakliže podnikatel nemá potřebné prostředky na spolufinancování projektu, je možné využít úvěrů od bank, které nabízí v této oblasti nejrůznější balíčky, nebo od poskytovatele dotace, jako je tomu v případě Czechinvestu. Proplacení dotace může podnikatel očekávat do cca 2 až 3 měsíců po schválení tzv. žádosti o platbu.

Spíše ojedinělé jsou dotace, kdy se poskytují tzv. zálohy na realizaci projektu, tedy financování předem.

Jak se pohybují částky dotací / kolik peněz lze dostat (jaká je spoluúčast)?

Výše dotace se velmi liší. Obecně lze říct, že pro podnikatele a jejich investice do rozvoje podnikání jsou rozděleny podle velikosti podniku – u velkého podniku 25%, u středního podniku 35%, u malého podniku je 45% nákladů projektu hrazeno z dotace EU.

Ale i zde platí, že každý zdroj a každá konkrétní výzva má své specifické parametry, tedy např. v oblasti vzdělávání zaměstnanců, výzkumu, inovací a dalších může podpora dosáhnout až 85%, v některých ojedinělých případech až 100%.

writing-1149962_960_720

Jaké všechny dokumenty, informace… si podnikatel musí připravit?

Vedle již zmíněného podnikatelského záměru je potřeba mít elektronický podpis, u některých dotací prokázat finanční zdraví žadatele (zpravidla se uvádí uzavřené účetní období za poslední 3 roky), v případě stavebních investic zpracovanou projektovou dokumentaci, stavební povolení (u některých dotací stačí v prvním kole žádost o stavební povolení), doklad o vlastnictví k pořizovanému nebo zhodnocovanému majetku, výpis z rejstříku trestů atd. Opět platí, že každá dotace, a dokonce i každá výzva požaduje trochu jiné dokumenty k předložení. Je proto potřeba si pečlivě nastudovat podmínky každé výzvy.

Jaké jsou výhody/nevýhody spolupráce se specializovanými odborníky, kteří mohou při žádání o dotaci pomoci?

Každý podnikatel se perfektně orientuje v oblasti, která ho živí a veškeré své úsilí upíná k rozvoji svého podnikání. Proto nelze předpokládat, že podnikatel bude mít další čas a energii na studium možností evropských (i dalších) dotací a budování informační sítě k získávání doplňujících informací. Navíc samozřejmě i v oblasti zpracování žádostí o dotaci jako všude jinde platí, že opakování je matka moudrosti a s každou zpracovanou žádostí získáváte znalosti a zkušenosti, které při další žádosti můžete využít (a to včetně zpětné vazby od poskytovatele dotace při schvalování žádosti a realizaci samotného podpořeného projektu). Dotační specialista se tedy perfektně orientuje v oblasti, která ho živí, tedy v oblasti předkládání žádostí o dotaci.

Proto vám může takový specialista nejen pomoci správně žádost zpracovat, ale především na samém začátku správně definovat a upravit projekt tak, aby pravděpodobnost jeho schválení byla co největší. Také vám doporučí dotační zdroj, který je pro vámi zamýšlený projekt nejvhodnější včetně zdrojů, které na první laický pohled nemusí být vaší první volbou.

Další výhodou je přenesení břemene s „papírováním“ dotace na bedra specialisty, který ví, kdy a jak vykazovat průběh projektu a „správným jazykem“ komunikovat s poskytovatelem dotace.

Nevýhodou spolupráce může být fakt, že vám specialista na EU dotace čili cizí člověk kouká při realizaci projektu pod ruku a chce vědět všechno, co se v projektu děje. Nebo vás dokonce urguje, říká věci, které zrovna slyšet nechcete apod. Umím si to představit a chápu, že to některým podnikatelům nemusí vyhovovat a raději zvolí cestu „zařídím si sám“.

Jak se orientovat v široké škále společností, které mohou s čerpáním dotací pomoci?

Vždy bych se řídila doložitelnými zkušenostmi a referencemi dotačního specialisty, jeho schopností pružně reagovat na vaše požadavky a ochotou „tvořit“ projekt společně s vámi. Pokud vás dotační specialista požádá o předání všech podkladů a ty pak bez jakékoliv přidané hodnoty a bez podpory při jejich zpracování přepíše do žádosti, raději bych spolupráci nenavazovala.

Dotační specialista pro vás musí být partnerem, který společně s vámi definuje projekt na základě vašich potřeb a cílů a předložená žádost je pak spojením vašich odborných znalostí oboru podnikání a jeho best practice v oblasti evropských dotací.

 

Pokud vás téma dotací zajímá a chtěli byste se dozvědět více, dne 25.5. se koná akce Fenomén značky s názvem Inovace aneb jak zefektivnit a ošetřit své podnikání.

Svět úspěšných je mediálním partnerem.

Akce se koná v rámci Týdne inovací (od 23. – 29.5.) pořadné institutem ELAI.

FB: Fenomén značky 

Web: Fenomén značky 

Přihlásit na akci se můžete zde.

 


Tags


You may also like

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Get in touch

Name*
Email*
Message
0 of 350
>

Privacy Preference Center